CARTA OBERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’AUDITORIA I TRANSPARÈNCIA DINS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE GOVERN DE LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

preferentes-el-rotoEns dirigim a les companyes i companys de les forces polítiques guanyadores d’una important i nova majoria social a la ciutat de València. Compartim amb vosaltres la il·lusió al voltant del nou període obert, unida a la urgent necessitat de ruptura democràtica amb el passat. Partint del nostre ple acord amb vosaltres en la necessitat d’un rescat social i una reparació democràtica, us demanem, tal com figura en els vostres programes electorals i en les vostres conegudes promeses de govern, un compromís decidit a favor de la creació d’una Comissió de Auditoria i Transparència que incloga com un dels seus objectius la realització d’una auditoria ciutadana del deute municipal que identifique que part de la mateixa és odiosa, il·legítima o il·legal, advocant per l’impagament d’aquesta porció del deute.
Així mateix, és imprescindible en el procés d’aquesta auditoria ciutadana del deute, conèixer quins han estat els mecanismes de l’endeutament i qui han estat els responsables, per iniciar accions legals destinades a depurar responsabilitats i demanar reparacions.
La Plataforma Ciutadana d’Auditoria del Deute (PACD) de València, forma part del moviment que lluita per trencar les cadenes del deute, tant a València com a l’estat i a Europa. Aquest moviment en favor d’una Auditoria Ciutadana té al seu ADN la següent caracterització ètica al voltant d’ella:

 • Ciutadana: És la pròpia ciutadania la que participa i la que proposa i decideix criteris a utilitzar per avaluar el deute.
 • Integral: L’auditoria no pot ser només econòmica, ha d’abastar tots els àmbits de la vida de les persones: gènere, salut, ecologia, urbanisme, etc …
 • Permanent: L’objectiu de l’Auditoria Ciutadana no és només revisar el deute passada, també ha de vetllar per la correcta gestió en el futur, governe qui governe, per això ha de ser un mecanisme fiscalitzador de les polítiques passades, presents i futures.

A la ciutat de València, l’auditoria revelarà els mecanismes que han portat a l’elevat endeutament econòmic de la ciutat, permetrà identificar aquells deutes que han estat creats artificialment lliurant diners públics a entitats financeres i a agents particulars. De tal manera, que es puga emprendre accions legals contra els responsables públics i privats que han actuat en contra dels interessos de la població. Alguns exemples ja són coneguts: els contractes secrets de la Fórmula 1, el saqueig d’Emarsa, els consorcis de gestió publico-privada que s’han utilitzat per gestionar diners públics eludint els mecanismes de control a què obliga la llei, etc.
La Comissió d’Auditoria i Transparència també permetrà identificar aquells deutes del municipi que, al contrari que les anteriors, hauran de ser assumides per revertir la situació i emprendre les reparacions que procedeixen en cada cas, com són els deutes social, ecològic i urbanístic amb els barris del Cabanyal i La Punta, el deute patrimonial al centre històric de la ciutat, el deute moral envers les víctimes de l’accident de metro del 3 de juliol de 2006, etc.
L’Auditoria també serà una eina que facilitie el necessari procés de remunicipalització dels béns i serveis públics, mitjançant la revisió dels contractes i mecanismes d’adjudicació, a la recerca d’irregularitats i fraus de llei que permeten declarar la nul·litat d’aquests contractes.
El paper que ha de jugar l’administració pública és particularment important en els següents sentits:

 • Reconeixement de l’Auditoria Ciutadana com a expressió d’empoderament ciutadà.
 • Fer pública tota la informació de l’Administració: comptes, contractes, salaris, procediments d’adjudicació, etc.
 • Establir un registre de deutors, creditors i proveïdors, amb tota la informació rellevant.
 • Posar al servei de la Comissió d’Auditoria i Transparència recursos necessaris per a l’exercici de les seves funcions: personal tècnic, recursos informàtics, espais públics, etc.

El personal tècnic expert suposa una part essencial del treball de la Comissió d’Auditoria i Transparència, sense el qual seria molt difícil la realització de les parts més especialitzades, però hem de considerar que el seu camp de treball no inclou la presa de decisions, aquestes corresponen a la ciutadania.

València, 4 de juny de 2015

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute de València

pdf: PACD – CARTA OBERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’AUDITORIA



CARTA ABIERTA PARA LA CREACION DE UNA COMISIÓN DE AUDITORIA Y TRANSPARENCIA DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS  POLITICAS Y SOCIALES EN LA CIUDAD DE VALENCIA

Nos dirigimos a las compañeras y compañeros de las fuerzas políticas  ganadoras de una importante y nueva mayoría social en la ciudad de Valencia. Compartimos con vosotras la ilusión en torno al nuevo periodo abierto, unida a la urgente necesidad de ruptura democrática con el pasado. Partiendo de nuestro pleno acuerdo con vosotras en la necesidad de un rescate social y una reparación democrática, os solicitamos, tal y como figura en vuestros programas electorales y en vuestras conocidas promesas de gobierno, un compromiso decidido a favor de la creación de una Comisión de Auditoría y Transparencia que incluya como uno de sus objetivos la realización de una auditoria ciudadana de la deuda municipal que identifique que parte de la misma es odiosa, ilegítima o ilegal, abogando por el impago de esa porción de la deuda.
Asimismo, es imprescindible en el proceso de esa auditoria ciudadana de la deuda, conocer cuáles han sido los mecanismos del endeudamiento y quienes han sido los responsables, para iniciar acciones legales destinadas a depurar responsabilidades y demandar reparaciones.
La Plataforma Ciudadana de Auditoria de la Deuda (PACD) de Valencia, forma parte del movimiento que lucha por romper las cadenas de la deuda, tanto en Valencia como en el estado y en Europa. Este movimiento en favor de una Auditoria Ciudadana tiene en su ADN la siguiente caracterización ética en torno a ella:

 • Ciudadana: Es la propia ciudadanía la que participa y la que propone y decide criterios a utilizar para evaluar la deuda.
 • Integral: La auditoría no puede ser solo económica, debe abarcar todos los ámbitos de la vida de las personas: género, salud, ecología, urbanismo, etc…
 • Permanente: El objetivo de la Auditoría Ciudadana no es solo revisar la deuda pasada, también debe velar por la correcta gestión en el futuro, gobierne quien gobierne, por ello debe ser un mecanismo fiscalizador de las políticas pasadas, presentes y futuras.

En la ciudad de Valencia, la auditoría revelará los mecanismos que han llevado al elevado endeudamiento económico de la ciudad, permitirá identificar aquellas deudas que han sido creadas artificialmente entregando dinero público a entidades financieras y a agentes particulares. De tal forma, que se pueda emprender acciones legales contra los responsables públicos y privados que han actuado en contra de los intereses de la población. Algunos ejemplos ya son conocidos: los contratos secretos de la Formula 1, el saqueo de Emarsa, los consorcios de gestión público-privada que se han utilizado para gestionar dinero público eludiendo los mecanismos de control a los que obliga la ley, etc.
La Comisión de Auditoría y Transparencia también permitirá identificar aquellas deudas del municipio que, al contrario que las anteriores, deberán ser asumidas para revertir la situación y acometer las reparaciones que procedan en cada caso, como son las deudas social, ecología ecológica y urbanística con los barrios del Cabanyal y La Punta, la deuda patrimonial en el centro histórico de la ciudad, la deuda moral para con las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006, etc.
La Auditoría también será una herramienta que facilite el necesario proceso de remunicipalización de los bienes y servicios públicos, mediante la revisión de los contratos y mecanismos de adjudicación, en busca de irregularidades y fraudes de ley que permitan declarar la nulidad de dichos contratos.
El papel que debe jugar la administración pública es particularmente importante en los siguientes sentidos:

 • Reconocimiento de la Auditoria Ciudadana como expresión de empoderamiento ciudadano.
 • Hacer pública toda la información de la Administración: cuentas, contratos, salarios, procedimientos de adjudicación, etc.
 • Establecer un registro de deudores, acreedores y proveedores, con toda la información relevante.
 • Poner al servicio de la Comisión de Auditoría y Transparencia recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones: personal técnico, recursos informáticos, espacios públicos, etc.

El personal técnico experto supone una parte esencial del trabajo de la Comisión de Auditoría y Transparencia, sin el que sería muy difícil la realización de las partes más especializadas, pero debemos considerar que su campo de trabajo no incluye la toma de decisiones, estas corresponden a la ciudadanía.
Valencia, a 4 de junio de 2015
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute de València

pdf: PACD – CARTA ABIERTA PARA LA CREACION DE UNA COMISIÓN DE AUDITORIA



Comments are closed.